Algemene voorwaarden

1             Definities

1.1          In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever:      de wederpartij van Myron

Overeenkomst:      de Overeenkomst tot dienstverlening.

 2              Uitvoering van Werk

2.1.        Myron zal het werk uitvoeren op een professionele manier en in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst en de criteria van het relevante certificatieschema(s).

2.2.        Opdrachtgever garandeert dat Myron alle relevante informatie en documentatie zonder al te veel vertraging ontvangt. Opdrachtgever garandeert verder dat vertegenwoordiger(s) van Myron de benodigde toegang tot bedrijfsterreinen krijgen(t).

2.3.        Een gedocumenteerde fout of mankement in het werk wordt binnen een redelijke termijn hersteld door Myron, geheel op kosten van Myron, mits genoemde fout of mankement niet toegerekend kan worden aan Opdrachtgever, de partners van Opdrachtgever, of de onderaannemers van Opdrachtgever, en Myron naar behoren op de hoogte is gesteld van de genoemde fout of mankement binnen zestig (60) dagen na voltooiing van het Werk.

 

3              Uitvoering van de opdracht

3.1         Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3.2         Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Myron het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3         Om de Overeenkomst goed en volgens tijdschema te laten lopen draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Myron aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Myron worden verstrekt. Dit geldt ook voor de ter beschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Myron zijn verstrekt, heeft Myron het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4         Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Myron is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Myron kenbaar behoorde te zijn.

3.5         Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Myron de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6         Indien door Myron of door Myron ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zijnde een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.

3.7         Opdrachtgever vrijwaart Myron voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

4              Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)

4.1         Opdrachtgever informeert Myron over elk feitelijk en potentieel VGM gevaar dat mogelijk relevant is voor, betrokken is in of zich openbaart in het Werk en/of over alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vereist voor het werk, voorafgaand aan of tijdens het uitvoeren van het werk.

4.2         Wanneer Myron werk op locatie uitvoert, neemt Opdrachtgever alle passende veiligheidsmaatregelen om te garanderen dat de werkomgeving veilig is en in overeenstemming met alle relevante wetgeving.

 

5              Vergoeding

5.1         Opdrachtgever betaalt Myron voor het werk, zoals gespecificeerd in “Deel I: Aanbieding – kostenoverzicht” van deze Overeenkomst.

 

6              Proces van de dienstverlening

6.1         Myron voorziet Opdrachtgever van een voorgesteld tijdsschema en beoordelingsplan, waarin data en locaties voor de uitvoering van de dienstverlening zijn opgenomen. Ongeplande werkzaamheden vallen buiten het bestek van dit plan. Wanneer Opdrachtgever deze accepteert worden het tijdsschema en het beoordelingsplan een geïntegreerd deel van deze Overeenkomst.

 

7             Wijzigingen

7.1         Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2         Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3         Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Myron de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

7.4         Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Myron daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

7.5         In afwijking van lid 3 zal Myron geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Myron kunnen worden toegerekend.

 

8              Duur en beëindiging

8.1         De Overeenkomst tussen Myron en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.2         Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Myron derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

8.3         Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht totdat een van de partijen het beëindigt, door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met een opzegtermijn van 30 dagen.

8.4         In het geval van beëindiging volgens bovenstaande artikel 8.3, stelt Opdrachtgever Myron schadeloos voor de gezamenlijke waarde van het werk dat zou worden uitgevoerd tot aan de dag van beëindiging, en alle redelijke kosten en uitgaven opgelopen door Myron als een gevolg van de beëindiging.

8.5         Zowel Opdrachtgever als Myron hebben het recht deze Overeenkomst per direct te beëindigen als de andere partij in materiële gebreke is in het nakomen van zijn contractverplichtingen of als de andere partij failliet gaat of geliquideerd wordt.

 

9              Opschorting en ontbinding

9.1         Myron is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

  1. a)           Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. b)          Na het sluiten van de Overeenkomst Myron ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. c)           Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9.2         Voorts is Myron bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.3         Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Myron op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Myron de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

9.4         Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

10          Geheimhouding

10.1      Opdrachtgever en Myron komen gezamenlijk overeen dat informatie verkregen van de andere partij met betrekking tot deze Overeenkomst niet te openbar en aan een derde partij zonder schriftelijke toestemming vooraf van de andere partij.

10.2      Echter, elke partij is vrij informatie te openbaren die: bekend is bij hem voordat de informatie van de andere partij is geopenbaard, of deel uitmaakt van het gemeengoed ten tijde van de openbaring, of vereist wordt door publieke autoriteiten te openbaren in overeenstemming met relevante wetten, of vereist wordt te openbaren door de relevante Accreditatie-instelling(en).

10.3      Beide partijen mogen informatie openbaren aan hun onderaannemers zonder schriftelijke toestemming vooraf voor zover noodzakelijk voor het voltooien van het werk, op voorwaarde dat een schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst waarin de bovenstaande principes zijn opgenomen is gesloten met deze onderaannemers.

10.4      De verplichtingen van beide partijen zoals gedefinieerd in dit artikel worden toegepast niettegenstaande de voltooiing van het Werk of de beëindiging van de Overeenkomst.

10.5      Ongeacht de voorschriften in dit lid 9 en lid 10 (Intellectueel Eigendomsrechten), autoriseert Opdrachtgever Myron hierbij gebruik te maken van vertrouwelijke informatie voor statistische en analytische doelen, zelfs wanneer zulke statistieken en analyses gepubliceerd worden, altijd mits dergelijke vertrouwelijke informatie anoniem is gemaakt.

 

11          Intellectueel eigendomsrechten

11.1      Opdrachtgever verkrijgt de volledige eigendomsrechten van de randproducten ontwikkeld door Myron als deel van het Werk, tenzij anders gespecificeerd. Myron mag, behoudens deze Overeenkomst op royalty vrije basis, Vrij gebruik maken van deze randproducten.

11.2      Documenten (met inbegrip van maar niet beperkt tot foto’s, diagrammen, modellen, en computerprogramma’s) ontwikkeld tijdens de duur van het Werk, die geen deel uitmaken van de randproducten, zijn het exclusieve eigendom van Myron.

11.3      Niettegenstaande het bovenstaande, komen beide partijen overeen dat elke intellectueel eigendomsrecht dat bestond voor deze Overeenkomst (ofwel als ingediende aanvraag ofwel reeds verkregen) blijft het alleenrecht van de verstrekkende partij.

11.4      Opdrachtgever zal Myron behoeden, schadeloos stellen, verweren en risicoloos houden voor alle schadevorderingen, verliezen, schades, kosten (inclusief juridische kosten), uitgaven en aansprakelijkheden van elke aard voortvloeiend uit enige zogenaamde overtreding van enig octrooi-, eigendoms- of beschermd recht voortkomend uit of in verband met de uitvoering van de verplichtingen van Myron krachtens deze Overeenkomst of het gebruik door Myron van informatie, materiaal of data verstrekt door Opdrachtgever.

 

12          Schadeloosstellingen en beperking van aansprakelijkheid

12.1      Indien Myron aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2      Indien Myron aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 10.000,00 (Zegge: tienduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Myron in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.3      In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

12.4      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. a)           de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. b)          de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Myron aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Myron toegerekend kunnen worden;
  3. c)           redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.5      Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.6      De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Myron of zijn ondergeschikten.

 

13          Overmacht

13.1      Vertraging in of nalaten van het uitvoeren door een contractpartij wordt niet beschouwd als een wanprestatie ingevolge hiervan of aanleiding geven tot een vordering voor schade als en in de mate dat een dergelijke vertraging of nalaten het gevolg is van een gebeurtenis buiten de invloed van de getroffen partij, waarbij de partij deze op geen redelijke manier had kunnen voorkomen of voorzien, met inbegrip maar niet gelimiteerd tot een oorlogsdaad, natuurramp, vuur, explosie, arbeidsgeschil. De getroffen partij licht de andere partij onmiddellijk op schrift in over de oorzaken en de verwachte duur van de gebeurtenis.

 

14          Recht

14.1      Deze Overeenkomst wordt bepaald door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Nederland.

14.2       Enig ontstaan geschil gerelateerd aan of als gevolg van deze Overeenkomst, dat niet vriendschappelijk beslecht kan worden door onderhandelingen tussen de partijen, zal worden behandeld in de rechtsbanken van Leeuwarden.